Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “Sky High” wordt verstaan de besloten vennootschap Sky High V.O.F.

1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Sky High een
overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Sky High.

1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Sky High aanbiedt zoals, maar
niet uitsluitend; escape room(s) en horecafaciliteiten.

 

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Sky High sluit, alsmede op
elke deelname aan één van de faciliteiten van Sky High. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere
set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3- Garantieaantallen

Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk
van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die
specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden tenminste de kosten voor het minimum aantal
afnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen zijn in de
overeenkomsten per faciliteit opgenomen. Je kunt hier de verschillende aantallen vinden.

Algemene voorwaarden Sky High escape room, Betaling

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit. U kunt onze tarieven hier vinden.

4.2 In geval van reserveringen dient 50% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald.
Het resterende bedrag dient op de dag van deelname te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

4.3 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien
(14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.

4.4 In geval van betaling achteraf heeft Sky High het recht administratiekosten in rekening te brengen Bekijk onze FAQ voor meer informatie over de administratie kosten.

Algemene voorwaarden Sky High escape room, Wanbetaling

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 5 – Wanbetaling

5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er
verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf  per
vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer
die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat
moment geldende handelsrente verschuldigd.

5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd. Een afnemer die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen
daaromtrent is bepaald in het Besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012.
Een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden
conform hetgeen daaromtrent is bepaald in rapport Voorwerk II.

Algemene voorwaarden Sky High escape room, Annulering

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 6 – Annulering

6.1 Indien door een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet wordt
betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Sky High zich het recht voor enige reservering te
annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen.

6.2 Indien door een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet wordt betaald
conform hetgeen is overeengekomen behoudt Sky High zich het recht voor enige reservering te
annuleren en een percentage van de ten gevolge van de betreffende reservering te verwachten omzet
inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering en oplopende
tot maximaal 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.

6.3 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal geen restitutie worden verleend.

Algemene voorwaarden Sky High escape room, Veiligheid

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 7 – Veiligheid

7.1 Het betreden van de faciliteiten van Sky High en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.

7.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Sky High hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.

7.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidenen plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij elke inschrijfbalie en staan vermeld op de website van Sky High.

7.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

7.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Sky High op te volgen.

Algemene voorwaarden Sky High escape room, Aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 8- Aansprakelijkheid Sky High

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Sky High voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingend rechtelijk is geregeld.


8.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot):

-het betreden van de escape rooms;

-een ongeval tijdens het bezoek aan de escape rooms of enig ongeval met andere afnemer(s);

-overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker;

-omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker.

8.3 In het geval Sky High toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid afnemer

9.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Sky High en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Sky High en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Sky High bevonden.

9.2 Afnemer vrijwaart Sky High voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van
enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van
Sky High bevonden.

Algemene voorwaarden Sky High escape room, Klachten

Algemene voorwaarden Sky High V.O.F.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Ondanks alle zorg van Sky High kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft.
Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de inschrijfbalie te worden gemeld.

10.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Sky High te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

10.3 Sky High zal binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijke klacht inhoudelijk op de klacht reageren.

Artikel 11- Toepasselijk recht, bevoegde recht

11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Sky High is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Sky High, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

algemene voorwaarden deponeren bij KVK en alle rechten voor algemene voorwaarden thuiswinkel zijn in acht genomen.

algemene voorwaarden, sky high escape room almere, 2 spannende escape rooms

Onze escaperooms zijn ontworpen, geschreven en geregisseerd door Bram Koedam van In De Speelhal.

Scroll naar boven